Adaily Inspiration Week #7: Międzynarodowy Dzień Kobiet

fot. unsplash.com/@_visalliart

Przedstawiamy przegląd pięciu inspirujących kampanii marketingowych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Od przełamywania tabu w branży technologicznej, przez promowanie równości płac, aż po wzmacnianie widoczności kobiet w świecie biznesu – te działania pokazują, jak marki angażują się w walkę o równość płci i wzmacnianie pozycji kobiet w społeczeństwie.

1. „Santander Ela” – Santander

VMLY&R São Paulo • 2021

Bank Santander przeprowadził kampanię na cześć Dnia Kobiet, przeznaczając cały swój budżet na stworzenie produktu finansowego wyłącznie dla kobiet mikroprzedsiębiorców.

Wyzwanie

Wyzwaniem dla kampanii Banku Santander było zaspokojenie pragnień i potrzeb kobiet w znaczący sposób, zamiast tworzenia jedynie reklamy na Dzień Kobiet. Celem było zapewnienie kobietom większych możliwości, więcej miejsc pracy, równego wynagrodzenia i szacunku zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Wyzwaniem było znalezienie rozwiązania, które naprawdę wpłynęłoby pozytywnie na życie kobiet.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii były kobiety mikroprzedsiębiorcy w nisko dochodowych obszarach Brazylii, ze szczególnym skupieniem na 25% brazylijskich kobiet, zarabiających mniej niż 85 dolarów amerykańskich miesięcznie.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zaspokojenie rzeczywistych potrzeb i aspiracji kobiet poprzez stworzenie dla nich realnych możliwości w formie produktu finansowego. Zamiast tradycyjnej kampanii reklamowej, agencja przejęła budżet Banku Santander i wykorzystała go do uruchomienia nowej linii kredytowej wyłącznie dla kobiet mikroprzedsiębiorców. Celem było zapewnienie większych możliwości, miejsc pracy, równego wynagrodzenia i szacunku dla kobiet zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Efekty

Kampania zakończyła się wyczerpaniem dostępnych środków w ciągu tygodnia, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na produkt finansowy. Inicjatywa otrzymała szerokie pokrycie medialne, pomagając zwiększyć świadomość na temat braku możliwości i zasobów finansowych dla kobiet w Brazylii. Dodatkowo, w dniu uruchomienia do Santander Ela dołączyło 100 000 kobiet, co wskazuje na znaczne zainteresowanie nową linią kredytową. Po kampanii 44% pożyczkobiorców banku stanowiły kobiety, co pokazuje, że inicjatywa skutecznie dotarła do swojej zamierzonej grupy odbiorców. Bank Światowy również uznał wpływ kampanii i zapytał o możliwość zostania partnerem projektu w następnym roku.

2. „The Day-After-Women’s-Day Newspapers” – Raparigas Da Bola

Havas Worldwide Lisbon • 2022

„Raparigas da Bola” przeprowadziły kampanię w gazecie, wykorzystując wizualizację danych, aby podkreślić nierówności płci w relacjach sportowych.

Wyzwanie

Wyzwaniem kampanii „Raparigas da Bola” było zwiększenie świadomości na temat głęboko zakorzenionej niesprawiedliwości w relacjach sportowych, konkretnie nieproporcjonalnej ekspozycji męskich sportowców w porównaniu z ich żeńskimi odpowiednikami. Celem było zwrócenie uwagi na ten problem i wywołanie dyskusji na temat nierówności płci w mediach sportowych. Dodatkowo, kampania miała na celu zakwestionowanie starych wartości i promowanie bardziej włączającej i równościowej reprezentacji kobiet w sporcie w Portugalii.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii „Raparigas da Bola” był ogół społeczeństwa, szczególnie osoby zainteresowane sportem i równością płci. Kampania miała na celu zwiększenie świadomości na temat niesprawiedliwości w relacjach sportowych i poparcie dla większej widoczności kobiet w sporcie.

Idea

Głównym pomysłem kampanii „Raparigas da Bola” było zwiększenie świadomości na temat głęboko zakorzenionej niesprawiedliwości w relacjach sportowych, konkretnie nieproporcjonalnej ekspozycji męskich sportowców w porównaniu z ich żeńskimi odpowiednikami. Kampania miała na celu podkreślenie tego problemu poprzez wykorzystanie danych do zilustrowania nierówności płci w relacjach sportowych w trzech największych gazetach sportowych w Portugalii. Dążyła również do wzmocnienia przekazu za pomocą mediów społecznościowych z hashtagiem #ElasTambémJogam (#KobietyRównieżGrają), współpracując ze sportowcami, aby rozpowszechnić przesłanie kampanii.

Efekty

Kampania „Raparigas da Bola” skutecznie zwróciła uwagę na głęboko zakorzenioną nierówność płci w relacjach sportowych w Portugalii. Analizując 365 dni roku, z wyjątkiem Międzynarodowego Dnia Kobiet, kampania podkreśliła nieproporcjonalną ekspozycję męskich sportowców w porównaniu z ich żeńskimi odpowiednikami w trzech największych gazetach sportowych. Wiadomości z 9 marca, opublikowane przez te gazety, zostały przekształcone w trzy publikacje infograficzne, jasno ilustrujące nierównowagę. Kampania zyskała rozgłos w mediach społecznościowych dzięki pomocy 50 sportowców, którzy rozpowszechniali przesłanie z hashtagiem #ElasTambémJogam (#KobietyRównieżGrają). Ta współpraca znacząco zwiększyła zasięg kampanii, z zaledwie 30 kopiami gazet osiągającymi publiczność 52 razy większą niż największa gazeta sportowa w Portugalii. Ogólnie rzecz biorąc, kampania skutecznie zwiększyła świadomość na temat nierówności płci w relacjach sportowych i zainicjowała dialog na ten temat w Portugalii.

3. „The Adeli Movement” Unipads

VMLY&R Mumbai • 2022

Unipads przeprowadziło kampanię „Adeli Activation” wykorzystując restaurację tabu, aby rzucić wyzwanie uprzedzeniom i promować prawa menstruujących kobiet w branży gastronomicznej.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było zakwestionowanie i zmiana wiekowego tabu, które uniemożliwia menstruującym kobietom pracę w komercyjnych kuchniach. Kampania miała na celu zwiększenie świadomości i zmianę dyskryminacyjnej praktyki stosowanej przez branżę gastronomiczną. Ponadto, dążyła do ochrony praw menstruujących kobiet do wstępu do kuchni i gotowania, tym samym wzmacniając je ekonomicznie.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii była branża gastronomiczna, w tym restauracje, szkoły, świątynie i fabryki żywności, a także politycy, liderzy zmian i liderzy społeczności. Kampania miała na celu zwiększenie świadomości i zmianę praktyki zakazywania menstruującym kobietom wstępu do kuchni podczas ich okresu.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zakwestionowanie i zmiana wiekowego tabu w branży gastronomicznej, które uniemożliwia menstruującym kobietom pracę w komercyjnych kuchniach. Kampania miała na celu zwiększenie świadomości na temat tej dyskryminacyjnej praktyki i zachęcenie przedsiębiorstw do zakończenia dyskryminacji, chroniąc prawa menstruujących kobiet do pracy i gotowania.

Efekty

Inicjatywa Adeli przez Unipads przyniosła znaczący wpływ i wsparcie dla wyeliminowania tabu związanego z gotowaniem i pracą kobiet podczas menstruacji. Kampania przyniosła następujące wyniki:

  • Ponad 1400 przedsiębiorstw zobowiązało się do zaprzestania dyskryminacji menstruujących kobiet w branży gastronomicznej.
  • Ponad 5000 członków Narodowego Stowarzyszenia Restauratorów Indii podjęło kroki w celu ochrony praw menstruujących kobiet w kuchniach.
  • Różne czołowe stowarzyszenia i organizacje, takie jak Federacja Hotelarstwa, Stowarzyszenie Hotelarzy (Zachodnie Indie), Stowarzyszenie Hotelarzy Dziedzictwa oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Hotelarzy i Restauratorów, dołączyły do rozmowy i wspierały sprawę.
  • Ministerstwo Pracy, Umiejętności i Zatrudnienia wezwało interesariuszy branży gastronomicznej do zaprzestania dyskryminacyjnej praktyki.
  • Przewodniczący Zgromadzenia Ustawodawczego poparł inicjatywę jako kluczowy krok w kierunku ekonomicznego wzmacniania kobiet.
  • Akshaya Patra, organizacja serwująca ponad 5 milionów posiłków dziennie, dołączyła do ruchu.
  • Kampania otrzymała znaczące pokrycie medialne, z impresjami sięgającymi milionów ludzi poprzez platformy takie jak BBC, VTV, czołowe gazety i portale internetowe.
  • Te wyniki zostały osiągnięte w ciągu pierwszych dwóch miesięcy kampanii, wskazując na silny wpływ i wsparcie, jakie zgromadziła.

4. „Bank On Equality” Scotiabank

Wunderman Thompson Lima • 2020

Scotiabank przeprowadził kampanię „Bank on Equality”, niespodziewanie nagradzając swoje klientki dodatkowymi nagrodami, aby zająć się problemem różnicy w wynagrodzeniach między płciami.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było zajęcie się problemem różnicy w wynagrodzeniach między płciami, która istnieje w Peru, gdzie kobiety zarabiają prawie 30% mniej niż mężczyźni, oraz znalezienie kreatywnego sposobu na wyrównanie szans dla kobiet będących klientkami Scotiabanku.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii były klientki Scotiabanku w Peru.

Idea

Głównym pomysłem kampanii Scotiabanku było zajęcie się różnicą w wynagrodzeniach między mężczyznami a kobietami w Peru, poprzez zaskoczenie klientek dodatkowymi punktami Scotia, równoważnymi różnicy w płacach płci. Inicjatywa ta miała na celu promowanie równości płci i zwiększenie świadomości na temat tego problemu w Międzynarodowym Dniu Kobiet.

Efekty

Kampania „Bank on Equality” przeprowadzona przez Scotiabank miała na celu zajęcie się problemem różnicy w wynagrodzeniach między płciami w Peru i wsparcie swoich klientek. W rezultacie kampania osiągnęła 20% wzrost nowych kont. Ponadto, kampania otrzymała ponad 5 000 000 dolarów darmowej reklamy w mediach, jeszcze bardziej zwiększając jej zasięg i wpływ. Sukces inicjatywy doprowadził również do tego, że ponad 60 firm dołączyło do wysiłków na rzecz zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach w Peru. Kampania ta zademonstrowała zaangażowanie Scotiabanku w równość płci i pokazała pozytywny wpływ, jaki przedsiębiorstwa mogą mieć na promowanie pozytywnych zmian.

5. „Inmyseat” Sista Fund, UN Women France

BETC Paris • 2023

UN Women France i SistaFund przeprowadziły kampanię polegającą na przejęciu profili na LinkedIn, aby zwiększyć widoczność kobiet w branży technologicznej i zainspirować kolejne pokolenia.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było zajęcie się brakiem widoczności i reprezentacji kobiet w branży technologicznej na LinkedIn. Celem było zainspirowanie kolejnego pokolenia różnorodnych liderów, dając kobietom należytą widoczność oraz podkreślając ich karierę, osiągnięcia i założone przez nie firmy. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na nierówność płci w branży i stworzenie realnych konsekwencji, takich jak zawieranie umów, pozyskiwanie funduszy i zwiększenie liczby aplikacji do feministycznej szkoły kodowania.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii były kobiety w branży technologicznej we Francji.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zwiększenie widoczności kobiet w branży technologicznej na LinkedIn i zainspirowanie kolejnego pokolenia różnorodnych liderów. Poprzez zamianę profili z 30 najczęściej obserwowanymi francuskimi managerami na LinkedIn, kampania miała na celu podkreślenie kariery, osiągnięć i założonych przez te inspirujące kobiety firm. Działo się to poprzez przejęcie profili na LinkedIn, gdzie profile managerów były tymczasowo zastępowane profilami kobiet, sprawiając, że wyglądało to natywnie dla platformy.

Efekty

Kampania zorganizowana przez UN Women France i SistaFund miała na celu zapewnienie kobietom w branży technologicznej należnej im widoczności na LinkedIn. Poprzez zamianę profili 30 najczęściej obserwowanych francuskich menagerów na LinkedIn z inspirującymi kobietami w branży technologicznej, kampania miała na celu podkreślenie ich kariery, osiągnięć i założonych przez nie firm. Pomimo braku inwestycji medialnych i kosztów produkcji, kampania osiągnęła imponujące wyniki. W ciągu 24 godzin dotarła do 7 400 000 użytkowników na LinkedIn. 30 kobiet, których profile zostały zamienione, doświadczyło znaczącego wzrostu odwiedzin profilu, z 3800% wzrostem. Kampania zdobyła również uwagę mediów, z pokryciem w telewizji krajowej i 45 artykułach we Francji. Ponadto, kampania miała namacalne realne konsekwencje. Dziewięć kobiet, które wzięły udział w kampanii, mogło spotkać się z managerami, których profile zastąpiły, prowadząc do podpisania umów. Jedna kobieta zdołała szybko pozyskać fundusze, przekraczając swój cel po czterech miesiącach starań. Ponadto, założycielka feministycznej szkoły kodowania zobaczyła pięciokrotny wzrost liczby aplikacji do jej szkoły w ciągu 24 godzin. Sukces kampanii skłonił 30 kolejnych managerów do zgłoszenia się do udziału, w tym samego prezydenta Emmanuela Macrona. Kampania nie tylko zwiększyła świadomość na temat braku widoczności kobiet w branży technologicznej, ale także stworzyła możliwości i umocniła kobiety do dążenia do swoich celów i aspiracji.

Pierwotna wersja artykułu ukazała się w newsletterze „Adaily Inspiration Week”.